សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W. Patrick Murphy ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោក កឹម សុខា

12 ខែ​វិច្ឆិកា, 2019 | ពត៌មាន, សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កម្ពុជា, សុន្ទរកថា, ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

គេហដ្ឋានលោកកឹម សុខា, ភ្នំ…

សេចក្តីថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Michael Pompeo ស្តីពីទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ

8 ខែ​វិច្ឆិកា, 2019 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កម្ពុជា, សុន្ទរកថា, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២…

សុន្ទរកថារបស់លោកភារធារី Michael Newbill នៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការ

18 ខែ​កញ្ញា, 2019 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ការ​សិក្សា​អប់រំ, ភារធារី, សុន្ទរកថា

សណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ…

សុន្ទរកថារបស់លោកភារធារី Michael Newbill ក្នុងពិធីបើកការសាងសង់ ជលវប្បដ្ឋាន និងត្រីទឹកសាប ទឹកប្រៃ និង

30 ខែ​មេសា, 2019 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, ពាណិជ្ជកម្ម, ភារធារី, សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កម្ពុជា, សុន្ទរកថា

និវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ…