ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា បញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអនុតំបន់មេគង្គ

11 ខែ​តុលា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ១១ ត…

Great Seal of the United States

សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy ស្តីពីករណីក្តីចុងក្រោយ និងការតម្កល់សាលក្រមលើឈ្មោះ...

22 ខែ​កញ្ញា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សុន្ទរកថា, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន តុលា…

Great Seal of the United States

ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រកាសការគាំទ្រថ្មីមួយ ដើម្បីប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា

16 ខែ​សីហា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបន្ទ…

របាយការណ៍ ឆ្នាំ ២០២២ ​របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស ប្រទេសកម្ពុជា – (លំដាប់ថ្នាក់ទី...

10 ខែ​សីហា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោ…

Great Seal of the United States

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ប្រកាសអនុវត្តគម្រោងដែលមានថវិកា ២៥ លានដុល្លារ​...

9 ខែ​សីហា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែ…

Great Seal of the United States

ដំណើរទស្សនកិច្ច លោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Blinken មកប្រទេសកម្ពុជា ហ្វីលីពីន អាហ្រ្វិកខាងត្បូង...

29 ខែ​កក្កដា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោក…