លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence៖ សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការសហការគ្នា នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ី

15 ខែ​វិច្ឆិកា, 2018 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, លោកអនុ​ប្រធានាធិបតី Mike Pence

ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា កាលពីឆ…

សុន្ទរកថារបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងរបស់មូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសំរាប់ការអភិរក្សវ

7 ខែ​វិច្ឆិកា, 2018 | ពត៌មាន, សុន្ទរកថា, ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សារមន្ទីរជាតិ ភ្នំពេញ ថ្ង…