ពិព័រណ៍ស្តីពីការសិក្សា​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
២៨ កញ្ញា ២០២៣

ភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិក​នៅភ្នំពេញបានរៀបចំពិព័រណ៍ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅសណ្ឋាគារ Hyatt Regency Phnom Penh នៅថ្ងៃ​នេះ ដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍​លើការសិក្សា​នៅ​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងឱកាសចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធី​ផ្លាស់ប្តូរគ្នា សម្រាប់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជា។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា W. Patrick Murphy និងតំណាង​នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាកម្ពុជា បានបើកពិព័រណ៍​នេះជាផ្លូវការ ហើយបានដើរទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍ផងដែរ។ 

ពិព័រណ៍ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ ២០២៣ បានផ្តល់ឱកាសពិសេសមួយ សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាស្វែងយល់បន្ថែមទៀត ពីឧត្តមសិក្សា​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងមកពីស្ថានប័នអប់រំចំនួនជិត ៣០ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់គេ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន និងដំណើរការ​នៃការដាក់ពាក្យសុំ។ នៅកន្លែងពិព័រណ៍​នេះ សិស្ស និងឳពុកម្តាយថែមទាំងអាចចូលរួម​ស្តាប់ព័ត៌មាន ដែលផ្តល់ដោយមន្រ្តីផ្នែកទិដ្ឋាការឬកុងស៊ុល និងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីពីការអប់រំ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីជំហានៗក្នុងការសិក្សា​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងទិដ្ឋាការសម្រាប់សិស្ស។ 

ថ្លែង​នៅក្នុងពិព័រណ៍​នោះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy បានមានប្រសាសន៍ថា៖​ «ការចាប់អារម្មណ៍​របស់និស្សិតខ្មែរ ក្នុងការសិក្សា​នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងជាលំដាប់ គិតតាំងពីឆ្នាំ ២០១២ មក។ សូម្បីតែនៅក្នុងអំឡុងពេល​នៃជំងឺកូវីដក្តី ក៏ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតែមួយគត់​នៅក្នុងសមាគមអាស៊ាន ដែលមានកំណើននិស្សិត​ទៅ​សិក្សា​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានគុណភាពល្បីនៅទូទាំងសាកលលោក ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់អ្នក និងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល។ យើងរីករាយ​ដោយនិស្សិតកម្ពុជាមើលឃើញតម្លៃ​នៃឧត្តមសិក្សា​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យចំនួនជាង ៤ ០០០។ យើងមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គឺស្ថាប័ន​សាធារណៈ ស្ថាប័នឯកជន យោធា ធំ តូច នៅតាមតំបន់ក្រុង និងតំបន់ជនបទ» ។  

ស្ថានទូតអាមេរិកមានការប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការផ្តល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា នូវព័ត៌មានស្តីពីឱកាសក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តម នៅតាមស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅកម្ពុជា យើងផ្សព្វផ្សាយឱកាសក្នុងការសិក្សា តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីពីការសិក្សា​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានទីតាំង​នៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប។ ស្ថានទូតអាមេរិកក៏ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ ពីឱកាស​នេះ តាមរយៈសកម្មភាព​នានា នៅតាមបណ្ណាល័យអាមេរិក​នៅបាត់ដំបង កំពង់ចាម ភ្នំពេញ និងសៀមរាប និង​នៅតាមសាលានានា​ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ 

 ###