មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្មីមួយទៀតបើកនៅសៀមរាប ដើម្បជំរុញការសិក្សា ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

For Immediate Release         

January 18, 2021 

2021/02 

ខេត្តសៀមរាប (ថ្ងៃទី  ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ លោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងលោកបណ្ឌិត ជា សានច័ន្ទថន អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា បានបើកសម្ពោធ មជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយទៀត ដើម្បី​ផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (EducationUSA Advising Center) ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត ក្នុងទឹកដី​ខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃនេះ 

កន្លងមក មជ្ឈមណ្ឌល EducationUSA មានចំនួន  រួចមកហើយ នៅកម្ពុជា ដោយមានទីតាំងមួយ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញ និងមួយទៀតស្ថិតនៅក្នុង​ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា នៅភ្នំពេញផងដែរ មជ្ឈមណ្ឌលថ្មី នៅសៀមរាប គឺជាកន្លែងដែលឳពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល និងសិស្ស និស្សិត អាចមកទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សា​ដោយផ្ទាល់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ផ្តល់ការណែនាំស្តីពីរបៀបស្វែងរកមើលសាកលវិទ្យាល័យនានា និងឱកាសអាហារូបករណ៍ ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយផ្តល់ប្រឹក្សាក្នុងការដាក់ពាក្យ និងសរសេរពាក្យសុំចូលរៀន នៅតាមមហាវិទ្យាល័យនៅទីនោះ។ 

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក សង្ឃឹមថា នឹងមានកំណើននៃនិស្សិតកម្ពុជាបន្ថែមទៀត ទៅសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ពិសេសអ្នករស់នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមជំនួយ គាំទ្រពីថវិការបស់ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក មជ្ឈមណ្ឌល EducationUSA ផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេល ច្បាស់លាស់ ពេញលេញ មិនលំអៀង និងត្រឹមត្រូវ ស្តីពីស្ថាប័នអប់រំ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយផុ្តល់ការណែនាំចំពោះអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឲ្យចាប់យកឱកាសទាំ​ង​នោះ 

របាយការណ៍អ​ប់រំឆ្នាំ ២០២០ Open Dooស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរលើការសិក្សាអប់រំជា​អន្តរជាតិ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា មាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន ៧៤២ នាក់បានសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ – ២០២០  ចំនួននេះគឺកើនជាង លើសឆ្នាំ​មុន ដែលបង្ហាញពីការបន្តនូវកំណើនជាវិជ្ជមាន ក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ  

សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាគោលដៅទី  នៅលើពិភពលោក សម្រាប់ទទួលយកនិស្សិតអន្តរជាតិ ដោយក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ – ២០២០ មាននិស្សិតអន្តរជាតិសិក្សាចំនួនជាង  លាននាក់ 

###