រង្វាន់រហូតដល់ ៥ លានដុល្លា

ចំពោះព័ត៌មានស្តីពីសកម្មភាពខុសច្បាប់​របស់ប្រទេស កូរ៉េខាងជើង ដែលរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក  និងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

របបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើង របស់ Kim Jong Un ប្រើប្រាស់ ការលាងសម្អាតលុយ ការលួច ការចាប់ជំរិត និងការដឹកជញ្ជូន​ដោយ ខុសច្បាប់ ដើម្បីបានប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអាវុធប្រល័យលោក​របស់ខ្លួន។

ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធ័រណែត ហើយ បញ្ជូនចោរតាមអ៊ិនធ័រណែត និងកម្មករនៅទូទាំងសាកលលោក ដើម្បីរក ចំណូលសម្រាប់កសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់  លានដុល្លា ចំពោះ ព័ត៌មានស្តីពីការរំលោភ​នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ចំពោះទណ្ឌកម្ម​របស់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ សូមទាក់ទងយើងនៅថ្ងៃ​នេះ!

ចំពោះព័ត៌មានស្តីពីការគេចវេសទណ្ឌកម្ម​និងសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធ័រណែត ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រឆាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក។

របប​នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើង និងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដែលរួមមានការលាងលុយ  ការគេចពីទណ្ឌកម្ម និងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធ័រណែត ដើម្បីបានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ខ្លួន។

សូមជួយយើងក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំង​នេះ។ បើលោកអ្នកមានព័ត៌មាន សូមផ្ញើសារទៅកាន់ Rewards for Justice តាម​Signal, Telegram  WhatsApp