ស្ថានទូតអាមេរិក ទទួលពាក្យស្នើជំនួយ ឆ្នាំ ២០២១ លើគម្រោង​ខួបលើក​ទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស

For Immediate Release 

២២ កុម្ភៈ ២០២១ 

2021/05 

ការិយាល័យផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ នៃស្ថានទូតអាមេរិក​នៅភ្នំពេញ របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងស្វែងរកដៃគូអង្គការនានា ឲ្យចូលរួមដាក់គម្រោងស្នើជំនួយជាថវិកា ​ក្នុង​​ការផលិត​​នូវរបាយការណ៍ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬភាពយន្តឯកសារ ដើម្បីរំលឹកនូវខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស នាថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ធ្វើការវិភាគ និងវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គិតមកដល់ពេលនេះ ក្នុងការបំពេញបានតាមការសន្យា ដែលមានចែង​នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីជំហានបន្ទាប់ជូន​​រាជ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។  

ជំនួយជាថវិកាសរុបសម្រាប់គម្រោងស្នើនេះ ទទួលបាន​​ក្នុងរង្វង់ចាប់ពី ២៥ ០០០ ដុល្លារដល់ ៣០ ០០០​ដុល្លារ​​​អាមេរិក។ 

ស្ថានទូតអាមេរិក​នៅភ្នំពេញ សូម​អញ្ជើញក្រុមអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សា ឬអង្គការស្ថាប័ននានា សរសេរ​គម្រោងផ្សេងៗ​ ទាក់ទងនឹង​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និងចេញរបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ឬ​ចង​ក្រងឯកសារ ដែលវិភាគលើវឌ្ឍនភាព​របស់ប្រទេសកម្ពុជា គិតមកដល់ពេលនេះ ក្នុងការបំពេញបានតាមការសន្យា ដែលមានចែង​នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព​​ទីក្រុង​​ប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១។ ថ្ងៃកំណត់ត្រូវចេញផ្សាយឯកសារ​ គឺនៅចុងខែតុលា ដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងខួបលើកទី ៣០ ​នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព នាថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១។  

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយជំនួយដែល​អនុម័ត នឹង​ផ្តល់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។ គម្រោងដែលអនុម័ត គួរត្រូវ​អនុវត្តបញ្ចប់ ត្រឹមថ្ងៃ ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១។ 

ចំពោះព័ត៌មាននៃការណែនាំក្នុងការដាក់ពាក្យ​ សូមចូលមើលគេហទំព័រ ៖ https://kh.usembassy.gov/phnom-penh-notice-of-funding-opportunity-ppa-30th-anniversary-2021/ ។ 

###