លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ទស្សនាប្រតិបត្តិការគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការលុបបំបាត់គ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ នៅខេត្តរតនគីរី