ស្ថានទូត​បិទក្នុង​ទិវាឯករាជ្យ

ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នឹង​ឈប់​សម្រាក​នៅ​ថ្ងៃទី​៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ ដើម្បី​អបអរ​ទិវាឯករាជ្យអាមេរិក ។ ស្ថានទូត​នឹង​បើក​ធ្វើការ​វិញ​ជា​ធម្មតា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨។

អាន​បន្ថែម»
អត្ថបទបន្ថែម ∨