កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ផ្នែក​សិក្សា​​អប់រំ និង​អាហារូបករណ៍

សូមចុច​ត្រង់នេះ ដើម្បីចូលអានអំពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៌ និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ឫត្រង់នេះដើម្បីអានអំពីជំនួយ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លើ​វិស័យ​អប់រំ​។