ទៅ​​សិក្សា​​នៅ​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

Group of students

តាមរយៈកម្មវិធី​ផ្នែក​សិក្សា​អប់រំ និង​វប្បធម៌ យើង​បាន​លើក​ទឹកចិត្ត អោយ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​គំនិត​មតិ រវាង​ជនជាតិ​កម្ពុជា និង​អាមេរិក ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ៗ​។

ស្ថានទូត​អាមេរិក​នៅ​ភ្នំពេញរៀបចំ និង​សម្របសម្រួល កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សា​និង​វប្បធម៌ ក្នុង​នាម​ជា​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

Image of a female student studying

មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា

ដើម្បី​ជួយ​និស្សិត​កម្ពុជា​ នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ឱកាស​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ស្ថានទូត​អាមេរិក បាន​បង្កើត​អោយ​មាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា​ចំនួនពីរ មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ​នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ិចឆេងស្វ៊ែ ​  និងមួយទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តនៃកម្ពុជា (PUC) សាខាខេត្តសៀមរាប ។​

Image of professional men and women who are part of our team.

FUSAAC

ចូលរួម​ជាមួយសហគមន៍​អតីត​និស្សិត​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សាអន្តរជាតិ វេបសាយ​សម្រាប់​អ្នក​ដឹកនាំ​បច្ចុប្បន្ន និង​អនាគត ដែល​បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្តូរ ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។

Group of students studying in a circle

កម្មវិធី​​ផ្លាស់ប្តូរ​​ផ្នែក​​វប្បធម៌ និង​​កម្មវិធី​​ដទៃ​​ទៀត

កម្មវិធី​​ផ្លាស់ប្តូរ​​​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក ផ្នែក​​វប្បធម៌​និង​ការ​អប់រំ ធ្វើ​អោយ​មាន​ការ​យល់​គ្នាទៅ​វិញ​ទៅ​មក រវាង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កម្ពុជា ដោយលើក​កម្ពស់​​ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​​ទំនាក់ទំនង​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង​​ទំនាក់ទំនង​​​ស្ថាប័ន រវាង​ពលរដ្ឋ​​និង​អង្គការ​នានា នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​នៅ​បរទេស ព្រមទាំង​បង្ហាញ​ ទៅ​កាន់​ភ្ញៀវ​​បរទេស​ ពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ សង្គម សិល្បៈ និង​វប្បធម៍​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​មាន​ភាព​សម្បូរ​​។