កម្មវិធី EducationUSA Fair នៅ​សៀមរាម នៅថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧

កម្មវិធី EducationUSA Fair នៅ​សៀមរាម នៅថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧

កម្មវិធី EducationUSA Fair នៅ​សៀមរាម នៅថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧