ស្ថានទូត

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា

គេហទំព័រ​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ​
ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​កម្ពុជា​។
យើងខ្ញុំ​សូម​ស្វាគមន៍​មតិ​របស់​អស់​លោក​អ្នក​។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​ស្ថានទូត​