ស្ថានទូត​​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក

ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ធ្វើ​ការ​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក រវាង​ប្រជាជន និង​រដ្ឋាភិបាល​របស់​យើង​ទាំង​ពីរ ព្រមទាំង​លើក​កំពស់​តម្លៃ​និង​ផល​ប្រយោជន៍​រួម មាន​ដូចជា​សិទ្ធិ​មនុស្ស លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ ការ​អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម​។