មន្ដ្រី​សំខាន់​ៗ

 1. ភារធារី Michael Newbill
 2. មន្ដ្រី​សំខាន់​ៗ
 3. ​ការិយាល័យ

មន្រ្តីបេសកកម្ម

 • ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្កាជំងឺឆ្លង៖ Rachel Albalak
 • ប្រធានការិយាល័យកុងស៊ុល៖ Nikk Sookmeewiriya
 • អនុព័ន្ធយោធា COL Michael P. Stelzig
 • អនុព័ន្ធ ICE៖ Joseph Galoski
 • អនុព័ន្ធច្បាប់៖ John Wilson
 • ទីប្រឹក្សា​ផ្នែកគ្រប់គ្រង៖ Gary Anderson
 • ប្រធានអង្គការ Peace Corps: Paula Albertson
 • ប្រធានការិយាល័យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច៖ Daniel Kronenfeld
 • មន្រ្តីការិយាល័យកិច្ចការសាធារណ៖ Arend Zwartjes
 • ប្រធានស្តីទីនៃទីភ្នាក់ងារសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៖ Veena Reddy