មន្ដ្រី​សំខាន់​ៗ

មន្រ្តីបេសកកម្ម

  • ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្កាជំងឺឆ្លង៖ Joyce Neal
  • ប្រធានការិយាល័យកុងស៊ុល៖ Benjamin Chiang
  • អនុព័ន្ធយោធា COL Jacky Ly
  • អនុព័ន្ធ DHS៖ James Podboy
  • អនុព័ន្ធច្បាប់៖ Amy Shuman
  • ទីប្រឹក្សា​ផ្នែកគ្រប់គ្រង៖ Jason D Kalbfleisch
  • ប្រធានអង្គការ Peace Corps: Mikel Herrington
  • ប្រធានការិយាល័យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច៖ Aleksandra Zittle
  • មន្រ្តីការិយាល័យកិច្ចការសាធារណ៖ Katherine Diop
  • ប្រធានទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៖ Kerry Pelzman