លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ធ្វើសន្និសិទកាសែត នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិក ។

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ធ្វើសន្និសិទកាសែត នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិក ។