ប្រតិទិនឈប់សម្រាក២០២២

មករា

ទិវាជ័យជម្នះលេីរបបប្រល័យពូជសាសន៍
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​មករា 07
kh Flag
កំណើត Martin Luther King
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មករា 17
United States of America Flag

កុម្ភៈ

ទិវាប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កុម្ភៈ 21
United States of America Flag

មីនា

ទិវាអន្តរជាតិនារី
ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​មីនា 08
kh Flag

មេសា

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​មេសា 13
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​មេសា 14
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​មេសា 15
kh Flag

ឧសភា

Memorial Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​ឧសភា 30
United States of America Flag

មិថុនា

Juneteenth
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មិថុនា 20

កក្កដា

បុណ្យ​ឯករាជ្យ
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កក្កដា 04
United States of America Flag

កញ្ញា

ទិវាពលកម្ម
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កញ្ញា 05
United States of America Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កញ្ញា 26
kh Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​កញ្ញា 27
kh Flag

តុលា

Columbus Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​តុលា 10
United States of America Flag

វិច្ឆិកា

បុណ្យ​អុំទូក
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​វិច្ឆិកា 07
kh Flag
បុណ្យ​អុំទូក

kh Flag
ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​វិច្ឆិកា 09
kh Flag
ទិវាអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​វិច្ឆិកា 11
United States of America Flag
Thanksgiving Day
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​វិច្ឆិកា 24
United States of America Flag

ធ្នូ

បុណ្យ​ណូអែល
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​ធ្នូ 26
United States of America Flag