បញ្ជី​ឈ្មោះ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក ប្រចាំនៅ​កម្ពុជា

William A. Heidt
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៤ កញ្ញា ២០១៥
ថ្វាយសារតាំង៖ ២ ធ្នូ ២០១៥


William E. Todd
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ២ មេសា ២០១២
ថ្វាយសារតាំង៖ ៨ មិថុនា ២០១២
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៤ សីហា ២០១៥


Carol A. Rodley
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ២៤ តុលា ២០០៨
ថ្វាយសារតាំង៖ ២០ មករា ២០០៨
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ កញ្ញា ២០១១


Joseph A. Mussomeli
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ២៧ មិថុនា ២០០៥
ថ្វាយសារតាំង៖ ២២ កញ្ញា ២០០៥
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ ធ្នូ ២០០៨


Charles A. Ray
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៥ វិច្ឆិកា ២០០២
ថ្វាយសារតាំង៖ ៤ មករា ២០០៣
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ កក្កដា ២០០៥


Kent M. Wiedemann
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ៧ មិថុនា ១៩៩៩
ថ្វាយសារតាំង៖ ៣១ សីហា ១៩៩៩
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ឧសភា ២០០២


Kenneth M. Quinn
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១២ ធ្នូ ១៩៩៥
ថ្វាយសារតាំង៖ មិនា ២៨ ១៩៩៦
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ១៩៩៩


Charles H. Twining
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៣ ឧសភា ១៩៩៤
ថ្វាយសារតាំង៖ ១៧ ឧសភា ១៩៩៤
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ វិច្ឆិកា ១៩៩៥


John G. Dean
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៤ មិនា ១៩៧៤
ថ្វាយសារតាំង៖ ៣ មេសា ១៩៧៤
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១២ មេសា ១៩៧៥
កំណត់សម្គាល់៖ ស្ថានទូតអាមេរិក បានបិទ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ១៩៧៥ បន្ទាប់ពីការជម្លៀសបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូត
កំណត់សម្គាល់៖ ការិយាល័យតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា ១៩៩១ ដោយមានលោក Charles H. Twining ជាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក។


Emory C. Swank
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ៣ កញ្ញា ១៩៧០
ថ្វាយសារតាំង៖ ១៥ កញ្ញា ១៩៧០
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៥ កញ្ញា ១៩៧៣


Randolph A. Kidder
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ៩ កក្កដា ១៩៦៤
កំណត់សម្គាល់៖ បានធ្វើការសច្ចាប្រណិធាន និងមកដល់កម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនបានថ្វាយសារតាំង។ ចាកចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ១៩៦៤
កំណត់សម្គាល់៖ លោក Alf E. Bergesen ជាភារធារី នៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអាមេរិក ត្រូវបានកាត់ផ្តាត់ នៅថ្ងៃទី៣ ឧសភា ១៩៦៥។ ស្ថានទូតអាមេរិក ប្រចាំនៅទីក្នុងភ្នំពេញ បានបើកឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី១៦ សីហា ១៩៦៩ ដោយមានលោក Lloyd M. Rives ជាភារធារី។


Philip D. Sprouse
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ២៨ មិថុនា ១៩៦២
ថ្វាយសារតាំង៖ ២០ សីហា ១៩៦២
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣ មិនា ១៩៦៤


William C. Trimble
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៥៩
ថ្វាយសារតាំង៖ ២៣ មេសា ១៩៥៩
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៩៦២


Carl W. Strom
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១១ តុលា ១៩៥៦
ថ្វាយសារតាំង៖ ៧ ធ្នូ ១៩៥៦
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៨ មិនា ១៩៥៩
កំណត់សម្គាល់៖ តែងតាំងនៅក្នុងពេលសភាផ្អាកសកម្មភាព ហើយត្រូវបានតែងតាំងម្តងទៀត បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រម នៅថ្ងៃទី២៩ មករា ១៩៥៧។


Robert McClintock
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ១៨ សីហា ១៩៥៤
ថ្វាយសារតាំង៖ ២ តុលា ឆ្នាំ១៩៥៤
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ចាកចេញពីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៥ តុលា ១៩៥៦


Donald R. Heath
តំណែង៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព
តែងតាំង៖ ២៥ មិថុនា ១៩៥២
ថ្វាយសារតាំង៖ ១២ កក្កដា ១៩៥២
បញ្ចប់បេសកកម្ម៖ ត្រូវបានជំនួស នៅថ្ងៃទី២ តុលា ១៩៥៤
កំណត់សម្គាល់៖ លោកក៏ជាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅប្រទេសឡាវ និងវៀតណាមផងដែរ ដោយមានការិយាល័យនៅទីក្រុង Saigon ។ នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Heath ការិយាល័យតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥០ ដោយមានលោក Don V. Catlett ភារធារី។ លោក Thomas J. Corcoran ត្រូវបានក្លាយជាភារធារី នៅពេលការិយាល័យតំណាង ត្រូវបានដំឡើងជាស្ថានទូត នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥២។