លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសការប្រគំតន្រ្តីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦០

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសការប្រគំតន្រ្តីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦០

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសការប្រគំតន្រ្តីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦០