ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍

ការិយាល័យទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ធ្វើការលើពាក្យសុំទិដ្ឋាការ របស់អ្នកដែលចង់ទៅរស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឬអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ គូដណ្តឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក និង​ជនបរទេសណា ដែលនឹងត្រូវធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។​​​  ការិយាល័យ​ផ្នែកកុងស៊ុលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ពិនិត្យ សម្រេច​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍ សំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ពលរដ្ឋបរទេសដែលស្វែងរកការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ជាទូទៅត្រូវមានការធានា ដោយពលរដ្ឋអាមេរិក ឬសមាជិកគ្រួសារដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ ឬអនាគតនិយោជកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងត្រូវមានសំណុំ​ឯកសារធានាដែលបានអនុម័ត មុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍។   អ្នកធានា ត្រូវចាប់ផ្តើម​ដំណើរការដោយដាក់សំណុំ​ឯកសារធានា ទៅកាន់នាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍និងពលរដ្ឋអាមេរិក (USCIS)  ជំនួសអោយពលរដ្ឋបរទេស។ សូមចូលអានអំពីប្រភេទទិដ្ឋាការផ្សេងៗ នៅលើគេហទំព័រ usvisas.state.gov ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រភេទទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍នានា រួមទាំងកម្មវិធីឆ្នោតទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។ បន្ទាប់មក សូមអនុវត្តតាមជំហាននៃដំណើរការទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ឬទៅតាមដំណើរការទិដ្ឋាការ Diversity Visa ដូចដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងគេហទំព័រ usvisas.state.gov ដើម្បីចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍។

នៅពេល USCIS បានអនុម័តលើសំណុំ​ឯកសារធានារបស់អ្នក ហើយអ្នកក៏បានបញ្ចប់រាល់ដំណើរការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការជាតិ (NVC) ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសអោយជាប់ក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងបញ្ចប់ដំណើរការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកុងស៊ុលខេនថាក់ឃី Kentucky​​ Consular Center (KCC) សូមបន្តពិនិត្យមើល នូវការណែនាំដែល NVC ឬ KCC បានផ្តល់ឱ្យអ្នក រួមជាមួយព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម។

ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍