បន្ទាប់ពីការសម្ភាសន៍

ប្រសិនទិដ្ឋាការរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តហើយ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីរបៀបនិងកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​​លិខិត​ឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានលម្អិតពីព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសម្ភាស​នៅលើគេហទំព័រ usvisas.state.gov ដើម្បីឱ្យជ្រាបថាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលទទួលទិដា្ឋការ ហើយនៅពេលចូលដល់សហរដ្ឋអាមេរិក ការបង់ប្រាក់អន្តោប្រវេសន៍ USCIS និងព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងៗទៀត។