ទិដ្ឋាការគូដណ្តឹង

ទិដ្ឋាការគូដណ្តឹង K-1 គឺសម្រាប់គូរដណ្តឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានសញ្ជាតិបរទេស។ ទិដ្ឋាការ K-1 អនុញ្ញាតគូដណ្តឹងដែលមានសញ្ជាតិបរទេស ធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងរៀបការជាមួយគូដណ្តឹងដែលជាអ្នកធានា ក្នុងរយៈពេល៩០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទៅដល់អាមេរិក។ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទិដ្ឋាការនេះ នៅទីនេះ