សេចក្តី​​ណែនាំ​​អំពី​​ការ​​ពិនិត្យ​សុខភាព

គ្រប់បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ និងមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍(គូដណ្តឹង) គឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានទទួលការអនុញ្ញាត្តិដោយស្ថានទូត។​ បេក្ខជនអាចត្រូវតែចាក់ថ្នាំបង្ការដែរ។​ បេក្ខជនត្រូវទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប និងពិនិត្យសុខភាព។ រាល់ការចំណាយទាំងការពិនិត្យសុខភាព និងការចាក់ថ្នាំបង្ការទាំងអស់ គឺជាបន្ទុករបស់បេក្ខជនទាំងស្រុង។ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញបាន។

តារាងតម្លៃខាងក្រោមនេះ គឺជាថ្លៃពិនិត្យសុខភាពធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។​ ថ្លៃថ្នាំបង្ការអាចចំណាយបន្ថែម។ បេក្ខជនគួរតែយកទៅជាមួយរៀងៗខ្លួននូវលិខិតឆ្លងដែន លេខសំណុំរឿង (ព័ត៌មាននៅលើកញ្ចប់ឯកសារលេខ ៣) កំណត់ត្រាជំងឺ ឬថ្នាំបង្ការ​ និងរូបថត​ ៦​សន្លឹក (ទំហំ ៤x៦ ស.ម. ឬ ១x១½​ អ៊ីញ) ​សំរាប់មន្ទីរពេទ្យ​ IOM និងសំរាប់មន្ទីរពេទ្យ EMC ​ រូបថត ៨សន្លឹកសំរាប់មន្ទីរពេទ្យ Raffles Medical។

 ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ៖ អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ IOM – មជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃសុខភាពទេសន្តរប្រវេសន៍

អសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ​ ៤២ ផ្លូវ​ សមេ្តចប៉ាន​​ (២១៤) សង្កាត់បឹងរំាង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ (០២៣) ២១៤ ១៣២         ទូរស័ព្ទដៃ៖ (០៩៥) ៨០៥ ៣០៦ ឬ (០៩៨) ៨០៥ ៣០៦             ទូរសារ៖ (០២៣) ២១៦ ៤២៣
វេជ្ជបណ្ឌិត រស់ សុជាតិ               វេជ្ជបណ្ឌិត មាស លីវី

តម្លៃមូលដ្ឋានសំរាប់ការពិនិត្យសុខភាព

  • មនុស្សពេញវ័យ៖ ១១០ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបូករួមការវិភាគមេរោគប្រមេះទឹកបាយ)
  • កុមារ (អាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ)៖ ៩០ ​ដុល្លារអាមេរិក (មិនបូកជាមួយនឹង IGRA Test)

ចំណាំ៖

  • ថ្លៃចាក់វាក់សាំង (ប្រសិនបើតម្រូវ) ត្រូវបង់ថ្លៃដោយឡែក
  • ការព្យាបាលជម្ងឺ របេង​ (ប្រសិនបើតម្រូវ) នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យ IOM

ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ៖ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រស្ថានទូតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក (EMC)

អសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១៨ ផ្លូវលេខ២២៨ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (០៩២) ៥៤៥ ៤៧៥ ឬ (០១៧) ៤៩០ ៦៥០ ឬ (០២៣) ៩០០ ៤៥១          អ៊ីម៉ែល៖ panelphysician@hwwmedcenters.org

វេជ្ជបណ្ឌិត ខេង អូន                  វេជ្ជបណ្ឌិត លឹម ដាលី

តម្លៃមូលដ្ឋានសំរាប់ការពិនិត្យសុខភាព

  • មនុស្សពេញវ័យ៖ ១៣៥ ដុល្លារអាមេរិក (រួមទាំងការវិភាគមេរោគប្រមេះទឹកបាយ មេរោគស្វាយ ការថតសួត និងការព្យាបាលរបេង)
  • កុមារ (អាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ)៖ ៨៥ ​ដុល្លារអាមេរិក បូកជាមួយនឹង IGRA Test (ចាប់ពី ២-១៤ឆ្នាំ)៖ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាំ៖

  • ថ្លៃចាក់វាក់សាំង (ប្រសិនបើតម្រូវ) ត្រូវបង់ថ្លៃដោយឡែក
  • ថ្លៃប្រមូល និងវិភាគកំហាករកមេរោគរបេង (ប្រសិនបើតម្រូវ) ត្រូវបង់ថ្លៃដោយឡែក។ ការព្យាបាលជម្ងឺរបេង (ប្រសិនបើតម្រូវ) នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ៖ Raffles Medical (មន្ទីរពេទ្យ រ៉ាហ្វលស៍) – គ្លីនិកសុខភាព និងទន្តសាស្រ្ត

អសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ​លេខ ១៦១ ផ្លូវលេខ ៥១ (ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ) សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (០២៣) ២១៦ ៩១១  , (០១២) ៨១៦ ៩១១                                        ទូរសារ៖ (០២៣) ២១៥ ៨១១

វេជ្ជបណ្ឌិត N. Tan                 វេជ្ជបណ្ឌិត Meas Keth Carine                  វេជ្ជបណ្ឌិត CHEN Kosal

តម្លៃមូលដ្ឋានសំរាប់ការពិនិត្យសុខភាព

  • មនុស្សពេញវ័យ៖ ១៤៨ ដុល្លារអាមេរិក
  • កុមារ (អាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ)៖ ៩០ ​ដុល្លារអាមេរិក បូកជាមួយនឹង IGRA Test (ចាប់ពី២-១៤ឆ្នាំ)៖ ១៩២ ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាំ៖ ថ្លៃចាក់វាក់សាំង ឬការធ្វើការពិនិត្យ​អ្វីផ្សេងៗទៀត (ប្រសិនបើតម្រូវ) ត្រូវបង់ថ្លៃដោយឡែក។