ទំរង់ Packet 3 និង​សេចក្តី​ណែនាំសម្រាប់ទិដ្ឋាការ​គូដណ្តឹង

ក្នុង​ករណី​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍ អ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំ ឬ​អ្នក​ធានា​នឹង​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ណែនាំ​និង​ទំរង់​សម្រាប់​បំពេញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ (NVC)។ ក្នុង​ករណី​ទិដ្ឋាការ​គូដណ្តឹង K-1 និង K-3 សំណុំ Packet 3/សេចក្តី​ណែនាំ អំពី​ទិដ្ឋាការ​គូដណ្តឹង (PDF: ៣០៦ KB) ដែលលោកអ្នក​អាច​ទាយយកបាន​ពីក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិកនៅ​ភ្នំពេញ​។ ឯកសារ ​និង​ទំរង់DS-160 របស់បេក្ខជនទាំងអស់ (រួមទាំង K-2 ឬ K-4ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរជាមួយបេក្ខជនចំបង K-1 ឬK-3) ​ដែលមានរៀបរាប់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ Packet 3 ត្រូវតែ​បំពេញ និង​/​ឬត្រូវ​តែមាន មុន​ពេល​ការ​សំភាសន៍​ទិដ្ឋាការ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។

ការ​ទទួល​បាន​លិខិត​យល់ព្រម I-797 ពី​-ស្ថាប័ន​បំរើ​សេវា​អន្តោប្រវេសន៍​និង​សញ្ជាតិ​អាមេរិក (USCIS) មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា សំណុំរឿង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​មក​ដល់ស្ថានទូត​អាមេរិក​ដើម្បីធ្វើ​​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​នោះ​ទេ​។ ជា​មធ្យម យើង​ត្រូវការ​រយៈពេល​ពី ២ ទៅ ៦សប្តាហ៍ ដើម្បី​អោយ​សំណុំរឿង​មួយ​មក​ដល់​ស្ថានទូត​។ ប្រសិនបើលោក​អ្នកជាបេក្ខជន ឬ​អ្នក​ធានាមិន​ទាន់​បាន​ទទួលព័ត៌មានអំពីថ្ងៃ​ណាត់សម្ភាសន៍ក្នុងរយៈពេល ៦សប្តាហ៍​ បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃដែល​លោក​អ្នក​បាន​ផ្ញើ​សំណុំ Packet 3 (DS-160 Confirmation Letter) មកកាន់​ស្ថានទូត​ទេ​ លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើ​អ៊ីម៉េល​មក​យើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​សាកសួរ​អំពីស្ថានភាពសំណុំរឿងរបស់អ្នក​បាន​។

សូម​កុំ​ផ្ញើ​ឯកសារ​ផ្សេង​ៗ​មក​ស្ថានទូត បើ​លោក​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រាប់យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​អោយ​ផ្ញើ​ដោយស្ថាប័ន NVC ទេ​នោះ​។ សម្រាប់ឯកសារ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​ទាំងអស់ដែល​ផ្ញើ​មក​កាន់​ស្ថានទូត​អាមេរិក សម្រាប់សំណុំរឿង​ណា​ដែល​មិន​ទាន់មាននៅ​ស្ថានទូត​នៅឡើយ ឯកសារនោះនឹង​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​ចោល​ទាំងអស់​។