ពេល​ណាត់​សំភាសន៍

សូមចុចត្រង់នេះ (PDF: ១១៦​ KB) ដើម្បីមើលពេលវេលាណាត់សំភាសន៍ ផ្នែកទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ ។

(ចំណាំ៖ ថ្ងៃខែក្នុងតារាងត្រូវបានសរសេរតាមលំដាប់ ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)